ReadyPlanet.com
dot dot
ความรู้ภาษีป้าย
WebBoard
x stand

 

            x stand (เอ็กซ์ สแตน)  เป็นอุปกรณ์โชว์ภาพแสดงสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากหลังหรือโชว์สินค้า ออกบูธ และ x stand Displays (เอ็กซ์ สแตน) ตัวนี้สามารถช่วยท่านได้ ส่วนวิธีการติดตั้งง่ายมาก ใช้เวลาในการติดตั้งไม่ถึง 10 นาที ที่สำคัญ คือ พกพาสะดวกเก็บรักษาง่าย

 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.